Algemene voorwaarden voor diensten van drive&park Europe B.V.

drive&park Europe B.V.

Veenderveld 10

2371 TV Roelofarendsveen

Nederland

Telefoon: +49 (0) 211 – 54 26 07 30

E-mail: support@parkcheap.de

1. voorziening van eigen parkeerplaatsen

1.1. drive&park Europe B.V. biedt parkeerdiensten aan als eigen contractuele dienstverlening.

1.2 drive&park Europe B.V. heeft de positie van verhuurder voor zover het verlenen van de verhuurdienst door drive&park Europe B.V. uitdrukkelijk als contractuele dienst door drive&park Europe B.V. is overeengekomen.

1.3. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische transacties tussen het servicebedrijf drive&park Europe B.V. – hierna te noemen de service provider – en haar contractuele partner – hierna te noemen de klant.

Voor zover er afzonderlijke contractuele bepalingen bestaan die afwijken van of in tegenspraak zijn met de bepalingen van deze AV, hebben de afzonderlijke contractuele bepalingen voorrang.

2. voorwerp van het contract

drive&park Europe B.V. verhuurt parkeerplaatsen op speciaal daarvoor gehuurde parkeerterreinen.

Deze huur kan andere diensten omvatten, maar deze vallen onder de Algemene voorwaarden voor diensten met partnerbedrijven.

3. sluiting van het contract

3.1.1 In geval van de huur van parkeerplaatsen kan de overeenkomst worden gesloten via het internetportaal van de Dienstverlener, mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax.

3.1.2 Indien de overeenkomst mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax wordt gesloten, komt de overeenkomst als volgt tot stand:

De klant biedt de dienstverlener mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of per fax aan om een agentuurovereenkomst te sluiten. Als de dienstverlener het aanbod van de klant mondeling of telefonisch bevestigt, wordt het huurcontract geacht onmiddellijk te zijn gesloten. Als de dienstverlener het aanbod van de klant schriftelijk, per e-mail of per fax bevestigt, wordt het huurcontract geacht te zijn gesloten na ontvangst van de overeenkomstige bevestiging via de verschillende communicatiekanalen.

In het geval van overeenkomsten voor de huur van parkeerplaatsen buiten bedrijfsterreinen heeft de klant, voor zover hij een consument is, een overeenkomstig herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De dienstverlener verwijst expliciet naar de link op zijn internetportaal over de instructie over het herroepingsrecht.

3.1.3 De Klant kan informatie over het boekingsproces verkrijgen via het online portaal van de Dienstverlener. Als de klant besluit de dienstverlener als tussenpersoon in te schakelen, worden zijn gegevens verzameld door middel van een formulier dat in digitale vorm beschikbaar is op het internetportaal van de dienstverlener. De klant kan kiezen in welke taal hij het formulier wil invullen. De gegevens van de klant worden opgeslagen op de server van de serviceprovider. De klant wordt geïnformeerd over de opslag van zijn gegevens in overeenstemming met de basisverordening gegevensbescherming en de wet op de gegevensbescherming. Hij krijgt ook te zien hoe hij de gegevens kan bekijken. Door op de betreffende knop “Betalen per automatische incasso”, “Betalen per creditcard”, “Sofort-Überweisung” te drukken, doet de klant een overeenkomstig bindend aanbod om een parkeerplaats van de dienstverlener ter beschikking te stellen. De klant wordt dan onmiddellijk langs elektronische weg op de hoogte gebracht van de ontvangst van zijn reservering en huuropdracht. De dienstverlener bevestigt de boeking en de huuropdracht op dezelfde manier. Het contract tussen de dienstverlener en de klant komt pas tot stand na bevestiging van de bestelling door de dienstverlener.

Als de boekingsbevestiging via het internetportaal onmiddellijk na het indrukken van de knop “Betalen per automatische incasso”, “Betalen per creditcard”, “Directe overboeking” wordt gemaakt en de boeking en de huuropdracht daardoor tot stand komen door onmiddellijke weergave van deze boekingsbevestiging op het scherm van de respectieve klant, treedt het contract met de dienstverlener in werking op het moment dat de klant deze boekingsbevestiging ontvangt en op zijn scherm weergeeft, zonder dat er een tussentijdse kennisgeving van ontvangst van zijn boeking nodig is. In dit geval wordt de klant de mogelijkheid geboden om de boekingsbevestiging op te slaan en af te drukken. Het bindende karakter van het contract is echter niet afhankelijk van het feit of de klant deze opties voor opslag of afdrukken gebruikt. De dienstverlener stuurt de klant bovendien een kopie van de boekingsbevestiging per e-mail of e-mailbijlage. Verzending per post of fax is alleen voorbehouden aan speciale gevallen die worden bepaald door de serviceprovider.

3.1.4 De Dienstverlener wijst erop dat er volgens de wettelijke bepalingen geen herroepingsrecht bestaat voor op afstand gesloten overeenkomsten inzake personenvervoer, maar alleen de wettelijke herroepings- en opzeggingsrechten. Er is echter wel een herroepingsrecht als de overeenkomst buiten verkoopruimten is gesloten, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de sluiting van de overeenkomst is gebaseerd in opdracht van de consument zijn gevoerd; in dat laatste geval is er ook geen herroepingsrecht.

In het geval van overeenkomsten tussen de Dienstverlener en de Klant waarbij de Dienstverlener zijn eigen parkeerplaatsen verhuurt, heeft de Klant, voor zover de Klant een consument is, recht op annulering overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De dienstverlener verwijst expliciet naar de link op zijn internetportaal over de instructie over het herroepingsrecht.

4 Duur van het contract, terugtrekking en beëindiging

4.1 Het contract tussen de dienstverlener en de klant begint en eindigt op de individueel overeengekomen datum.

4.2 Dienstverlener verleent Cliënten een contractueel herroepingsrecht. Het herroepingsrecht kan schriftelijk, per fax of per e-mail worden uitgeoefend. De datum van ontvangst van de verklaring door de dienstverlener is bepalend voor de effectiviteit van de herroeping, waarbij de gebruikelijke openingstijden, die te zien zijn op het internetportaal van de dienstverlener, in acht moeten worden genomen. In geval van annulering vóór de aanvang van het contract heeft de dienstverlener recht op de volgende forfaitaire schadevergoeding:

Tot 24 uur voor de huur: gratis.

Minder dan 24 uur voor het tijdstip van verhuur: 50% van de overeengekomen kosten van de parkeerplaats.

4.5 Beëindiging zonder opzegtermijn wegens gegronde redenen is mogelijk. Er is bijvoorbeeld sprake van een belangrijke reden als de betreffende diensten niet kunnen beginnen vanwege bewezen ziektegerelateerde redenen.

5 Omvang van de diensten, verplichtingen van de contractuele partners

5.1 In geval van klachten of andere aanspraken van de opdrachtgever zal de dienstverlener op eerste verzoek alle informatie en documenten met betrekking tot de geboekte diensten verstrekken, voor zover deze voor de opdrachtgever van belang zijn.

5.2 Indien de dienstverlener feitelijk niet in staat is een opdracht uit te voeren zoals contractueel verschuldigd, zal hij de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

5.3 Partijen zullen zich naar beste weten en overtuiging inspannen om de andere partij te ondersteunen bij het uitvoeren van de respectievelijke verplichting door het verstrekken van informatie, advies of ervaring om een soepele en efficiënte workflow voor beide partijen te waarborgen.

5.4 Elk van de contractpartijen kan de andere contractpartij schriftelijk verzoeken wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen omvang van de diensten. Na ontvangst van een wijzigingsverzoek gaat de Ontvanger na of en onder welke voorwaarden de wijziging haalbaar is en stelt hij de aanvrager onverwijld in tekstvorm op de hoogte van de goedkeuring of afwijzing, zo nodig met opgaaf van redenen. Als een wijzigingsverzoek van de Klant een uitgebreide review vereist, kan de reviewinspanning hiervoor door de Dienstverlener in rekening worden gebracht met voorafgaande kennisgeving als de Klant desondanks aandringt op de review van het wijzigingsverzoek.

Indien nodig worden de contractuele aanpassingen aan de overeengekomen voorwaarden en diensten die nodig zijn voor een herziening en/of wijziging schriftelijk vastgelegd in een wijzigingsovereenkomst en treden deze in werking in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

6. prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 Diensten zijn verschuldigd en worden gefactureerd tegen de vaste prijs die in het individuele contract is gespecificeerd bij voltooiing of bij overeenstemming over vergoeding op basis van tijd en materialen, tenzij in het contract een andere factureringsmethode is overeengekomen. De bijbehorende prijzen en voorwaarden worden gecommuniceerd op het moment van boeken, maar uiterlijk in de boekingsbevestiging.

6.2 De BTW wordt in rekening gebracht tegen het op het moment van uitvoering geldende BTW-tarief.

6.4 Facturen zijn betaalbaar bij ontvangst zonder aftrek. De respectieve diensten worden gecompenseerd met betalingsdiensten via het internetportaal. In het geval dat de klant een retourdebetnota ontvangt, behoudt de dienstverlener zich uitdrukkelijk het recht voor om de dienst te weigeren en/of de gederfde winst te claimen. De kosten voor de retourbon zijn voor rekening van de klant.

7. aansprakelijkheid

7.1 Dienstverlener is aansprakelijk onder de Huurovereenkomst in gevallen van opzet of grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aansprakelijkheid voor garanties is strikt, ongeacht de schuld. De dienstverlener is aansprakelijk voor lichte nalatigheid uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De schadeclaim voor de licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade, tenzij aansprakelijkheid wordt aanvaard voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De dienstverlener is in dezelfde mate aansprakelijk voor de schuld van plaatsvervangende agenten en vertegenwoordigers.

7.2 Zolang de dienstverlener geen contractuele verplichting of contractuele toezegging aan de klant heeft gedaan, is hij niet aansprakelijk voor de totstandkoming van het contract tussen de klant en de respectievelijke te bemiddelen aanbieders.

8. plaats van jurisdictie

De zakelijke relatie tussen de partijen wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Voor zover de klant een ondernemer is, wordt Amsterdam overeengekomen als de plaats van jurisdictie.

Als de Klant geen algemene bevoegde rechtbank in Nederland of in een andere EU-lidstaat heeft, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst de statutaire zetel van de Dienstverlener.

9. overige bepalingen

De Dienstverlener neemt niet deel aan vrijwillige geschillenbeslechting voor consumenten op grond van de Consumer Dispute Resolution Act.

Status juni 2023

Taalinstellingen

Hier kun je de taal van de website wijzigen.

Help

Heb je vragen over je boeking, factuur of een parkeerplaats? Ga dan naar onze klantenservice of neem direct contact met ons op:

Telefon

Bel ons op:
0211 - 54 26 07 30

E-Mail

Schrijf ons een e-mail op support@parkcheap.nl

Formulier

Gebruik gewoon het contactformulier

Zwitserland